Historia podatku

Instytucja podatku zawsze wywołuje wiele emocji. Historia podatku jest interesująca gdyż sięga ona bardzo dawnych czasów. W starożytności podatki były płacone tylko przez niewielką cześć społeczeństwa. Historia podatku sięga aż starożytnych czasów. Już wtedy niektóre grupy ludności były zobowiązane do oddawania części swoich dochodów na potrzeby państwa, takie jak wojsko czy administracja. Już w starożytnym Egipcie rolnicy musieli oddawać część swoich zbiorów, a od kupców były pobierane daniny. Nawet czytając Biblię możemy znaleźć informacje na temat istnienia podatków, gdzie król Salomon pobierał daniny od kupców aby zbudować słynną świątynię w Jerozolimie. W starożytnej Grecji mieszkańcy płacili podatki w celu finansowania wojny. W starożytnym Rzymie opodatkowaniu podlegała ziemia, domy, niewolnicy oraz inne dobra. W XV wieku nastąpił rozwój systemu podatkowego w Anglii oraz Francji, a wprowadzenie podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii nastąpiło o XVII wieku w celu sfinansowania wojny z Napoleonem. Podatki są podstawową formą daniny publicznej. W przeszłości przed pojawieniem się pieniądza, podatki były pobierane w formie dóbr naturalnych lub świadczeń osobistych jak na przykład obowiązkowa służba wojskowa. Po pojawieniu się pieniądza, państwo pobiera część naszych dochodów w ramach podatków.  Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii został wprowadzony po raz pierwszy w 1798 roku. Obowiązywał on dochody powyżej 60 funtów rocznie. W tych średnie zarobki wynosiły 20 funtów, a najwyższa stawka podatku w wysokości  10% była pobierana od dochodów powyżej 200 funtów rocznie. W Stanach Zjednoczonych podatek od dochodów został wprowadzony w 1861 roku. Powodem wprowadzenia podatku była w tym czasie potrzeba państwa na sfinansowanie wojny secesyjnej. Pierwsze stawki podatków wynosiły 3% dla dochodów poniżej 10.000 USD, a stawka 5% obowiązywała dochody powyżej tej sumy.  Podatek został zniesiony w 1872 roku, powrócił on jednak w 1914 roku. Wtedy podatki płaciła tylko niewielka część społeczeństwa, których dochody przekraczały 3.000 USD a maksymalna stawka podatku wynosiła 7%. Uległo to zmianie podczas II Wojny Światowej, kiedy kwota podatku została zwiększona aż do 94% i przetrwała w tej formie aż do lat 50. W Polsce podatek dochodowy został uregulowany na podstawie ustawy z 1991 roku. Podatek PIT (Personal Income Tax) zastąpił inne formy opodatkowania w kraju, takie jak podatek od wynagrodzeń, podatek wyrównawczy, podatek od płac, podatek dochodowy od działalności gospodarczej, podatek rolny. Ustawa z 1991 roku uregulowała podatek dochodowy od osób fizycznych, następnie w 1992 uregulowała podatek od osób prawnych. Natomiast w 1993 roku został wprowadzony podatek od towarów i usług – VAT. W roku 2004 po wejściu Polski do Unii Europejskiej, system podatkowy VAT został ujednolicony z przepisami Unii,  co obowiązuje do dnia dzisiejszego. Podatek dochodowy pobierany od obywateli był znakomitym źródłem dochodów dla państwa w celu finansowaniu wojen. W przeszłości był on jednak dużo niższy i obowiązywał przeważnie najbogatszą cześć społeczeństwa. Obecnie obowiązujące podatki dotyczą już wszystkich obywateli i ma na celu finansowanie różnych wydatków państwa.