DODATEK NA DZIECI w Holandii

Dodatek na dzieci w Holandii (kindgebonden budget),  jest przyznawany automatycznie osobom, które pobierają już zasiłek rodzinny (kinderbijslag). W przypadku, gdy uprawniony otrzyma zasiłek rodzinny i nie otrzyma kindgebonden budget  automatycznie, wówczas można wystąpić o jego przyznanie.

Zazwyczaj dodatek na dzieci wypłacany jest przez holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst), jednak w niektórych przypadkach wypłaca go Bank Ubezpieczeń Społecznych (Sociale Verzekeringsbank – SVB). Zasiłek (Algemene Kinderbijslagwet – AKW)  i dodatek na dziecko należą do ubezpieczeń społecznych (volksverzekeringen). Należy wspomnieć, że  każda osoba mieszkająca i pracująca w Holandii jest ubezpieczona na wypadek korzystania z ubezpieczeń społecznych, których wysokość nie zależy od dochodów danej osoby, ale obowiązującego minimum socjalnego.

Instytucją odpowiedzialną za ubezpieczenia społeczne w Holandii jest Sociale Verzekeringsbank (SVB), który odpowiada polskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zasiłek i dodatek na dziecko jest formą dofinansowania przez państwo kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Każda osoba mieszkająca i/lub pracująca w Holandii, ma prawo ubiegać się o przyznanie tych pieniędzy, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Czy zasiłek zostanie przyznany, zdecyduje SVB (www.svb.nl).

Dodatek na dzieci w Holandii (kindgebonden budget) można otrzymać na dziecko/dzieci własne, adoptowane, przysposobione, na dziecko partnera życiowego (pasierba), pod warunkiem, że mieszka ono pod tym samym adresem co wnioskodawca oraz na dziecko w wieku od 16 do 17 lat, na które nie jest pobierany zasiłek rodzinny, ale które spełnia wymogi otrzymania tego dodatku.

Dodatek ten należy się tylko za miesiące, w jakich pracuje się w Holandii. Ponadto każde z rodziców musi posiadać numer BSN /SOFI.

Dodatek ten można otrzymywać tylko na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wysokość kindgebonden budget zależy od ilości i wieku dzieci, dochodów wnioskodawcy oraz partnera, a także otrzymywania zasiłku rodzinnego (kinderbijslag) w Holandii. Popularne w Holandii wykonywanie przez dzieci szkolne lekkich prac, takich jak roznoszenie ulotek, folderów reklamowych czy gazet, może prowadzić do utraty otrzymywania zasiłku na dziecko, jeżeli jego dochody przekroczą przewidziana przez SVB kwotę.

Wysokość dodatku na dzieci w Holandii w 2011 i 2012 r. (w euro) to:

Liczba dzieci

2011 rok

2012 rok

1

1.011

1.017

2

1.322

1.478

3

1.505

1.661

4

1.611

1.767

Dodatkowo na każde kolejne dziecko otrzymuje się po 51 euro.

Wnioski o KINDEBOUDEN BUDGET za 2011 rok można składać do 31.03.2012 roku, natomiast za rok 2012 do 31.03.2013 roku. O dodatek wnioskuje się tylko raz. W następnych latach jest on przedłużany automatycznie.

Osoba wnioskująca o przyznanie zasiłku na niepełnoletnie dziecko musi mieć zameldowanie w Urzędzie Gminy i posiadać numer BSN, tak samo jak dziecko. Wniosek o otrzymanie zasiłku ma formę formularza dostępnego drogą pocztową, elektroniczną oraz w siedzibach SVB. SVB rozpatruje zgłoszenie w ciągu miesiąca. Emigranci do Holandii proszeni są zazwyczaj o osobiste zgłoszenie się do najbliższej siedziby SVB, ponieważ w takim wypadku procedura związana z przyznaniem zasiłku na dziecko może przebiegać nieco inaczej. W przypadku dzieci nowonarodzonych Urząd Gminy, po wpisaniu dziecka do bazy mieszkańców, powiadamia SVB o tym fakcie, a ten wysyła następnie list do rodziców dziecka z prośbą o rozpoczęcie procedur związanych z przyznaniem zasiłku.